Chính Sách thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Chính sách này, do Nhà thuốc Thảo Trinh thực hiện, quy định việc xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng và là một phần không tách rời của các điều khoản hợp tác giữa Thảo Trinh.

1. Phạm Vi Áp Dụng: Chính sách này áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và các cá nhân liên quan trong quá trình sử dụng trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Thảo Trinh. Chỉ áp dụng cho Khách hàng cá nhân.

2. Giải Thích Thuật Ngữ:

“Khách hàng”: Cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ của Thảo Trinh.

“Thảo Trinh”: Hộ kinh doanh cá nhân.

“Dữ liệu cá nhân” (DLCN): Thông tin cá nhân dưới các hình thức như ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, v.v., bao gồm dữ liệu cơ bản và nhạy cảm.

3. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu: Thảo Trinh xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích như cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin, phòng chống gian lận, tuân thủ pháp luật, v.v.

4. Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân: Thảo Trinh cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật và không chia sẻ thông tin nếu không có sự đồng ý của Khách hàng.

5. Cách Thức Thu Thập Dữ Liệu: Thu thập từ Khách hàng trực tiếp hoặc qua các bên thứ ba theo các phương thức hợp pháp.

6. Tổ Chức Được Xử Lý Dữ Liệu: Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với các tổ chức liên quan như công ty mẹ, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, v.v., khi cần thiết.

7. Quyền và Nghĩa Vụ của Khách hàng: Khách hàng có quyền biết, sửa đổi, xóa, hạn chế hoặc đối định việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

8. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân: Thảo Trinh chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong trường hợp cần thiết và theo quy định pháp luật.

9. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi: Sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích hoạt động trang web.

10. Liên Hệ và Thông Tin: Đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này, Khách hàng có thể liên hệ qua địa chỉ, email hoặc hotline của Thảo Trinh.

11. Điều Khoản Chung: Chính sách này có hiệu lực từ 01/07/2021 và có thể được cập nhật. Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chính sách được cập nhật đồng nghĩa với việc chấp nhận nội dung sửa đổi.”